Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi prodávajícím (BRUSSI trading s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré Město, IČ: 02514524, DIČ: CZ02514524, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, vložka 220254) dále jen „prodávající“, na straně jedné a osobami využívajícími služeb Internetového obchodu prodávajícího na straně druhé, dále jen „kupující“. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 89/2012 Sb. (dále jen „občanský zákoník“), zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

2. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Odesláním objednávky kupujícím dochází k uzavření kupní smlouvy. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku emailem s přijetím objednávky.

3. Odstoupení od smlouvy

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 1829 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího (PneuNejlevnější.cz, Lidická 125/10, 353 01 Mariánské Lázně, tel: +420 773 605 024, fax: +420 354 599 786, email: info@pneunejlevnejsi.cz) a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Můžete využít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností. Formulář zde

Peníze budou kupujícímu převedeny v případě řádného vrácení zboží do 14 dnů. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo po prokázání, že bylo zboží odesláno zpět, podle toho, co nastane dříve. Náklady na vrácení zboží nese kupující. Zboží musí být bez zbytečného odkladu,nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od smluvy, zasláno zpět nebo předáno na adrese PneuNejlevnější.cz, Lidická 125/10, 353 01 Mariánské Lázně. Prodávající má právo na adekvátní snížení ceny v případě poškození nebo nekompletního vrácení zboží.

Právo na vrácení zboží resp. na odstoupení od smlouvy se vztahuje pouze na fyzické nepodnikající osoby, nikoli na firmy s IČ, které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti. Na tyto subjekty se podmínky pro vrácení zboží nevztahují a firma může zboží vrátit pouze po dohodě s prodejcem po vyčíslení všech nákladů.

Dle § 1837 nemůže kupující od kupní smlouvy odstoupit v případě, že bylo upraveno podle přání kupujícího. Jedná se tedy o případ kompletace pneumatik na disky. V tomto případě vyžadujeme platbu ve výši 100% kupní ceny uhradit předem na účet prodávajícího.

4. Storno poplatky

V případě, že kupující nepřevezme zaslané zboží prodávajícím, je kupující povinen uhradit prodávajícímu skutečně vynaložené náklady na přepravu zboží, tzv. smluvní pokutu. Tato bude vždy s kupujícím sjednána telefonicky nebo písemně (emailem). Takto vzniklou pohledávku může prodávající předat externí společnosti za účelem vymáhání pohledávky.

5. Informace o zboží

Prodávající uvede na stránkách svého Internetového obchodu základní údaje o zboží, které nabízí. Zejména název, značku (výrobce či dovozce), koncovou cenu za zboží v Kč i pro jednotlivé varianty produktů, záruční dobu, která je na zboží poskytována, informaci o lhůtě dodání, případně další informace popisující např. charakteristiku zboží. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil.

6. Proces objednání, dodací podmínky

Dopravu u nás máte vždy zdarma!

Zboží je standardně zasíláno kurýrní společností DPD, která vždy zákazníka předem informuje o dodání zboží sms zprávou a informačním emailem. Ve výjimečných případech může prodávající zboží zaslat jinou přepravní společností (zejména Českou poštou), aniž by o tomto předem kupujícího informoval. Kupující je vždy předem informován ze strany přepravce a to sms zprávou a informačním emailem.

Ve výjimečných případech lze individuálně sjednat odlišný způsob dodání a úhrady. Prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1–10 dní od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. V případě zájmu kupujícího lze individuálně objednávku vyřídit po částech. Za dobu přepravy je považováno nejvýše 5 dní. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat. Kupující obdrží spolu s objednaným zbožím vždy fakturu na toto zboží, a pokud to charakter zboží vyžaduje, také záruční list, návod k použití apod. V případě, že prodávající není schopen objednané zboží kupujícímu zajistit, případně je schopen dodat pouze část objednávky, bude o tom neprodleně informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

7. Cena zboží

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena) včetně DPH. V případě, že po uzavření kupní smlouvy dojde ke zvýšení cen zboží subdodavatelů, je dodavatel oprávněn, po dohodě s kupujícím, zvýšit ve stejném poměru kupní cenu. U objednávek netradičních rozměrů a nad 20 000 Kč je možno požadovat zálohu ve výši minimálně 50%, která bude odečtena z kupní ceny. V případě kompletace pneumatik na disky je prodávajícím vyžadována platba ve výši 100% kupní ceny předem na účet prodávajícího. Na toto zboží se také nevztahuje, dle § 1837, možnost na odstoupení od kupní smlouvy.  

*Při objednání pouze jednoho kusu pneumatik může být účtován příplatek. Do celkové hodnoty objednávky pod 3000,-Kč bude účtována doprava 150,-Kč.                                                                                                  

8. Platební podmínky

Kupující -odběratel je povinen zaplatit prodávajícímu - dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen kupující zaplatit kupní cenu dobírkou v hotovosti, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví prodávající fakturu, nebo daňový doklad, který zašle se zbožím (u pneumatik je daňový doklad pod přepravním štítkem s dodací adresou a to v červené igelitové obálce). U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu, která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ s prodlením faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím prodávajícího do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele. V případě platby zálohovou fakturou je zboží odesíláno vždy až po připsání kupní ceny na účet prodávajícího.

9. Odpovědnost za vady, reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno viditelné poškození, je kupující povinen sepsat s řidičem, který zboží doručuje, zápis o škodě a zboží nepřebírat. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží kupující stvrzuje převzetí zboží v nepoškozeném stavu. Pokud i přesto kupující zjistí až po převzetí, že je zásilka poškozena, je povinen do 24 hodin informovat prodejce emailem a do 3 pracovních dnů kontaktovat reklamační oddělení přepravní služby DPD. Po této lhůtě nelze poškození reklamovat.

Doživotní záruční dobou se rozumí doba, po kterou pneumatika vykazuje alespoň zákonem daný minimální dezén. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nikoliv na vady způsobené opotřebením nebo nesprávným užíváním zboží. Nesprávným užíváním zboží se rozumí např. neodborná montáž, demontáž, oprava pneumatiky, neodborné zacházení, nadměrné zatěžování nebo používání v rozporu s technologickými postupy, používání v podmínkách, které neodpovídají daným parametrům, poškození přírodním živlem, .atd

Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží, a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je kupující povinen reklamovat u prodávajícího písemnou reklamací a to buď na email info@pneunejlevnejsi.cz nebo poštou na adresu PneuNejlevnější, Lidická 125/10, 353 01 Mariánské Lázně. Prodávající poté zašle kupujícímu reklamační protokol, který kupující musí vyplnit a zaslat spolu s reklamovaným zbožím. V rámci reklamace vad zboží je kupující oprávněn: požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží kupujícímu přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě (jakostní vady) odpovídá výrobce.

10. Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat, a které způsobí prodávajícímu překážku v plnění jeho smluvních povinností, je prodávající oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

11. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu: INFO@PNEUNEJLEVNEJSI.CZ.
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.
Runflat

Pneumatiky RUNFLAT jsou schopny při defektu nebo ztrátě tlaku pokračovat dále v jízdě bez poškození pneumatiky a to díky vyztuženým bočnicím, které udrží pneumatiku na ráfku i při úplné ztrátě vzduchu. Naproti tomu pokud běžná pneumatika ztratí tlak, jednoduše se pod tíhou vozidla zbortí a pneumatika se další jízdou zničí.

Contiseal
ContiSeal™ pneu - rychlý přehled výhod